Vi bryr oss om människor i Sverige. Hjärnfondens vision är att ingen ska behöva lida av sjukdomar, skador eller funktionsnedsättningar i hjärnan. För att nå dit driver vi svensk hjärnforskning framåt, engagerar oss i de drabbades diagnoser
och arbetar med kunskapsspridning.

Hjärnfonden gör skillnad
Hjärnfonden är en insamlingsstiftelse som skapar resurser till forskning och information om hjärnan och övriga nervsystemet, dess sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar. Forskningen handlar också om den friska hjärnans
utveckling och potential. Hjärnfonden är den enda insamlingsorganisation
som ser hjärnan och resten av nervsystemet som en helhet, vilket är nyckeln till att hitta botemedel.

Stiftelsen bildades 1994 på initiativ av professor Lennart Widén vid Karolinska Institutet i Solna. Styrelsens ordförande har sedan starten fram till och med 2009 varit tidigare finansministern Kjell-Olof Feldt, som numera är hedersordförande.
Hjärnfonden har inga statliga bidrag utan är helt beroende av testamenten och gåvor från privatpersoner och samarbeten med företag för att finansiera verksamheten.

Stipendier och forskningsbidrag
Hjärnfonden delar ut postdoktorala stipendier och forskningsbidrag till forskare och forskargrupper för att möjliggöra eller intensifiera livsviktig forskning. Målet är att hitta nya, effektiva behandlingar. Hjärnfondens Vetenskapliga nämnd, med 23 av Sveriges främsta neurovetenskapliga experter, från sex av landets medicinska fakulteter garanterar att forskare som får Hjärnfondens bidrag eller stipendium
tillhör den svenska forskareliten.

Information och påverkan
Hjärnfonden arbetar för att öka allmänhetens kunskap om hjärnan. Det handlar om att ge samlad information om alla diagnoser och om att minska stigmatisering. Hjärnfonden engagerar sig i samhällsfrågor som har stor betydelse för de drabbade och dess anhöriga. Vi försöker väcka opinion och påverkar makthavare för att förändra attityder.

2018
Hjärnfonden kunde 2018 dela ut 83,4 miljoner kronor till hjärnforskare i Sverige. Tyvärr är behovet så mycket större, hjärnforskningen behöver mer pengar. Med mer pengar skulle vi kunna påskynda forskningen för att hitta läkemedel mot Alzheimers sjukdom, nya behandlingsmetoder vid ALS, stroke och beroendesjukdom för att bara ta några exempel. Därför måste insamlingen till forskning öka. Varje gåva har stor betydelse för att hålla fler hjärnor friska längre.

Läs mer på: www.hjarnfonden.se

30 184 129 kr
Insamlat


2249
Insamlingar

57 422
Gåvor